•  

    Deklaracja dostępności

    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starych Załubicach, ul. Mazowiecka 40, 05-255 Stare Załubice

    zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Załubicach

    Status pod względem zgodności z ustawą


    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia: 23.09.2020 r.

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Sycik, e-mail: dyrektorspzalubice@radzymin.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 761 71 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

    Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

    Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

    Dostępność architektoniczna

    Dojazd do szkoły i przedszkola

    W odległości  ok. 100 metrów od wejścia głównego do szkoły znajduje się przystanek autobusowy  Stare Załubice - Szkoła

    linie gminne: Linia R5 

    linie ZTM: 705 

    W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

     

    Wejście do szkoły

    Do budynku prowadzą 3 wejścia:

    1. główne - wejście znajdujące się od ulicy Mazowieckiej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Nie stwarza barier architektonicznych. Podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do holu głównego.
    2. przedszkolne – od strony parkingu, podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do środka. Wejście dostępne w godzinach pracy przedszkola po uprzednim kontakcie przez domofon umieszczony przy drzwiach wewnętrznych. Do drzwi wejściowych prowadzą 3 schodki oraz podjazd zabezpieczony barierką.
    3. od strony hali sportowej - drzwi dwuskrzydłowe, wejście  zaopatrzone w podjazd, dostępne jest tylko w określonych godzinach dla uczniów i pracowników szkoły oraz najemców hali sportowej. Dla interesantów udostępniane jest jedynie po wcześniejszym  powiadomieniu sekretariatu szkoły i umówieniu wizyty interesanta.

     

    Dostępność budynku

     

    Skrzydła szkolneparterowe, bez barier architektonicznych. Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze i hala sportowa, natomiast pomieszczenia dydaktyczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi 80 cm) nie posiadają odpowiednich wymiarów.

     

    Skrzydło przedszkolne to budynek dwupoziomowy, wewnątrz budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

     

    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

     

    W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

     

    W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Brak informacji dotykowej/głosowej.

     

    Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

    Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy obsługi. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych lub domofonu przy wewnętrznych drzwiach przedszkolnych.

     

    Obsługa osób słabosłyszących

    Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

     

    Dostępność parkingu

    Szkoła posiada parking wewnętrzny – wjazd od ulicy Serockiej. Parking jest dostępny w godzinach pracy szkoły. W odległości ok. 50 metrów od drzwi wejściowych do budynku  znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

    Od strony parkingu do głównego wejścia należy pokonać 2 schodki, nie ma tu podjazdu dla wózków – wejście bez barier możliwe jest tylko furtką od strony ul. Mazowieckiej lub przez skrzydło przy sali gimnastycznej (po wcześniejszym umówieniu).

     

    Dostępność toalety

    Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze skrzydła przedszkolnego. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.