• Konkursy szkolne

    • 31 grudnia 2019
     • Konkurs na logo Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach

      Konkurs na logo Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach

      REGULAMIN KONKURSU  

      na logo

      Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej

      w Starych Załubicach

       

      1. Organizator konkursu
      1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrektor Szkoły.

      Cel i przedmiot konkursu

       1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach.
       2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
       3. Konkurs trwa od 02.12.2019 r. do 07.02.2020 r.
      1. Warunki uczestnictwa w konkursie
      2. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie oraz absolwenci naszej szkoły, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.
      3. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
      4. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
      5. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
      6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach
      7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

       

      1. Forma prezentacji pracy konkursowej
      1. Na konkurs można zgłaszać do 3 projektów.
      2. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, plakat, ulotki).
      3. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
      4. Logo nie może zawierać graficznych elementów, do których prawa autorskie posiada inna osoba, aniżeli autor logo.
      5. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

      Na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15cmx15cm

      W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

      Każdy projekt powinien być przedstawiony w wersji kolorowej i czarno-białej.

      1.   Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;
       • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
       • być łatwo identyfikowane z naszą szkołą
       • wzbudzać pozytywne emocje.

            7. Wymiar logo nie powinien przekraczać wymiarów podanych w regulaminie.

      Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

      Prace należy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem („Konkurs
      na logo szkoły”) lub przesłane pocztą elektroniczną.

            8. Do każdej pracy powinien być dołączony poprawnie wypełniony:

       • załącznik nr 1 – w przypadku ucznia szkoły
       • załącznik nr 1 i załącznik nr 2 – w przypadku absolwenta szkoły.

       

      1.  Miejsce i termin składania prac konkursowych
      1. Prace należy składać do dnia 31 grudnia 2019 r. w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres mailowy: dyrektorspzalubice@radzymin.pl.
      2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu,
       nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
      3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
      4. Organizator nie zwraca prac.
        
      1. Kryteria oceny prac konkursowych

      Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

      1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

      2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

      3) czytelność i funkcjonalność projektu,

      4) estetyka wykonania projektu.

      1. Ocena prac konkursowych
      1. Zwycięska praca zostanie wybrana przez Komisję Konkursową, powołaną przez Dyrektora Szkoły.  

       

      1. Rozstrzygnięcie konkursu
      1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoni  zwycięzcę konkursu.
      2. Dla zwycięzcy przewidziana jest  nagroda, wszyscy uczestnicy otrzymają podziękowanie za uczestnictwo w konkursie.
      3. Planowana data ogłoszenia wyników: 07 lutego 2020 r. w czasie apelu z okazji Święta Szkoły.
      4. Komisja zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu oraz niewybrania pracy zwycięskiej.
      5. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.
      6. Przed ogłoszeniem wyników i przyznaniem nagrody zostanie zorganizowana wystawa, prezentująca wszystkie prace.

       

      Życzę wszystkim ciekawych pomysłów!

      Organizator:

      Magdalena Sycik

      Dyrektor Szkoły Podstawowej

      im. Armii Krajowej w Starych Załubicach

    • 10 grudnia 2019
     • Konkurs świąteczny

      Konkurs świąteczny

      Cele konkursu:

      •  Rozwijanie talentów i wyobraźni dzieci,
      •  Pogłębianie kreatywności i pomysłowości,
      •  Rozwijanie sprawności manualnej dzieci,
      •  Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

      Warunki konkursu:

      •  Konkurs organizowany jest dla uczniów uczęszczających do naszej świetlicy szkolnej,
      •  Zadaniem uczestników jest stworzenie własnej, niepowtarzalnej ozdoby na choinkę,
      •  Termin składania prac do 10.12.2019 do godziny 17:00,
      •  Na odwrocie pracy należy podad klasę, imię i nazwisko autora,
      •  Konkurs organizowany jest przez wychowawców świetlicy szkolnej.

      Powodzenia

     • Konkurs wiedzy o Mazowszu

      Konkurs wiedzy o Mazowszu

      Oj! Śliczna to ziemia to nasze Mazowsze!

                I czystsza tam woda i powietrze zdrowsze.

                                                                                                                   Teofil Lenartowicz

       

       

      Regulamin konkursu

      1. Raz na tydzień pojawi się na planszy zestaw wiedzy o Mazowszu.
      2. Wiadomości te należy sobie przyswoić.
      3. Co tydzień będzie prezentowany nowy zestaw wiedzy.
      4. Przekazywanie wiadomości będzie trwało przez okres 3 tygodni.
      5. W grudniu odbędzie się konkurs w formie pisemnej.
      6. Konkurs będzie trwał 1 godzinę lekcyjną.
      7. Chętni uczniowie proszeni są o zgłaszanie się do biblioteki szkolnej.
      8. Dla laureatów przewidziane są nagrody.

       

      Koordynator: Henryka Retka

     • Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową

      Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową

      "NAJPIĘKNIEJSZA  KARTKA BOŻONARODZENIOWA"

      Cele konkursu:

      - wywołanie radosnego nastroju spowodowanego zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia

      - propagowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

      - rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej uczestników
      - pogłębianie wiedzy uczestników na temat symboliki bożonarodzeniowej promowanie rodzinnego, wspólnie spędzanego czasu

      Organizator Konkursu:

      Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Starych Załubicach

      Osoby upoważnione do udzielania informacji o konkursie:

      Małgorzata Szewczyk, Marta Rybak

      Regulamin:

      1. Adresaci konkursu:

       dzieci w wieku 3-6 lat z oddziałów  przedszkolnych, uczniowie klas I- VIII.

      2. Przedmiot konkursu:

       kartka okolicznościowa prezentująca polskie zwyczaje, tradycje oraz symbole związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia.

      3.Technika:

      praca może być wykonana techniką dowolną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.), przy czym nie można używać elementów gotowych oraz techniki komputerowej.

      4.Format:

      „pocztówkowy”, A5 lub A4.

      5. Jeden uczestnik może wykonać tylko jedną pracę, przedszkolaki wykonują  pocztówkę z pomocą rodziców. Do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną część kartki. Praca konkursowa powinna być pracą własną, nigdzie wcześniej nie publikowaną i nie przedstawianą na innych konkursach. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o powyższych faktach.

      6. Kartka konkursowa  składana w środku z życzeniami lub   zapakowana w kopertę, w której powinna znajdować się także kartka z danymi - imię i nazwisko uczestnika, wiek w przypadku przedszkolaków także imię i nazwisko opiekuna dziecka oraz opis, które elementy wykonało  dziecko.

      7. Termin dostarczenia prac upływa 2 grudnia 2019 r.

      8. Prace dzieci z oddziałów przedszkolnych do p. Małgorzaty Szewczyk. Prace uczniów ze szkoły dostarczamy do p. Marty Rybak.

      9. Dane osobowe uczestników oraz ich prace opublikowane zostaną na stronie szkoły, aplikacji 4Parents oraz na tablicy ogłoszeń w  szkole i w oddziałach przedszkolnych.

      Ocena prac konkursowych:

      1. Oceny prac konkursowych dokona Komisja.

      2. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:

      - kategoria 3-4 latków

      - kategoria  5-6 latków

      - kategoria I – III

      - kategoria IV – VI

      - kategoria VII - VIII

      3. Przewidziane są nagrody w każdej kategorii wiekowej.

      4. Kryteria oceniania:

      - wrażenia artystyczne wykonanej pracy

      - oryginalność, pomysłowość, kreatywność

      - wkład pracy dziecka ( w przypadku przedszkolaków), estetyka wykonania

      - stopień nawiązania do tradycji.

      5. Lista Laureatów zostanie ogłoszona 6 grudnia 2019 r. na  stronie internetowej szkoły, aplikacji 4Parents oraz tablicy ogłoszeń w oddziałach przedszkolnych.

      6. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

      7.Wystawa prac pokonkursowych odbędzie się na terenie szkoły i oddziałów przedszkolnych.

       

       

       

       

      Zapraszamy do udziału w konkursie.

      Życzymy wielu pomysłów i sukcesów

    • 18 października 2019
     • Konkurs dla przedszkolaków DYNIOWE, BAJKOWE CUDA

      Konkurs dla przedszkolaków DYNIOWE, BAJKOWE CUDA

      ZAPRASZAMY

      dzieci wraz z rodzicami do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym:

      "DYNIOWE, BAJKOWE CUDA"

      Cele konkursu:

      •          Rozwijanie wyobraźni twórczej i kreatywnego myślenia
      •          Rozwijanie motoryki małej
      •          Kształtowanie umiejętności wykonania pracy plastycznej z naturalnych materiałów
      •          Wzbudzanie radości i zadowolenia ze wspólnie wykonanej pracy
      •          Wzmacnianie więzi rodzinnych.

      Regulamin konkursu:

      1. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy członkowie rodziny.

      2. Każda rodzina może dostarczyć 1 pracę przestrzenną wykonaną z dyni w połączeniu z innymi materiałami, rodzeństwo dostarcza tylko 1 pracę.

      3. Technika i format pracy dowolny.

      4. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy zgodnie z tematem konkursu ,,DYNIOWE, BAJKOWE CUDA”.

      5. Każda praca powinna zawierać metryczkę z informacją o autorze (imię, nazwisko, grupa oraz informacje o udziale dziecka w pracy – co wykonało dziecko).

      6. Prace należy dostarczyć do dnia 18 października 2019 r. (piątek) do grupy 4 latków.

      7. Kryteria oceny: oryginalność, pomysłowość, technika, humor.

      8. Prace oceniane będą tylko w jednej kategorii.

      9. Autorzy 3 najciekawszych prac otrzymają drobne nagrody i dyplomy.

      10. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

      11. Ogłoszenie wyników konkursu 23 października 2019 r. (środa) na stronie internetowej szkoły, Platformie 4parents oraz tablicy ogłoszeń w szatni.

      12. Ze zgłoszonych prac zostanie wykonana wystawa na terenie przedszkola.

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

      Organizatorzy konkursu: Pani Agnieszka Pisarek, Pani Monika Czyżo

    • 12.10.2019
     • Konkurs na najładniejszy różaniec

      Konkurs na najładniejszy różaniec

      pod patronatem:  

      Ks. Proboszcza Wojciecha Stępnia - Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nowych Załubicach

       

      Dyrektora szkoły Magdaleny Sycik – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Starych  Załubicach

       

      CELE KONKURSU:

      - zainteresowanie dzieci modlitwą różańcową,               

      - zachęcenie do częstego i wspólnego odmawiania różańca,

      - kształtowanie wrażliwości i szacunku do przedmiotów religijnych,

      - rozwijanie aktywności twórczej dzieci, pobudzenie wyobraźni oraz pomysłowości. 

       

       REGULAMIN KONKURSU

       

      1.TEMAT KONKURSU

      Tematem konkursu jest różaniec wykonany dowolną techniką, przy wykorzystaniu    najróżniejszych materiałów (np. muszelki, fasolki, guziki, żołędzie, kasztany, orzechy, koraliki, masy solnej, makaronu i wiele innych).

       

      2.UCZESTNICY:

                  Konkurs obejmuje dwie grupy wiekowe:

                     - uczniów klas I - III,

                     - uczniów klas IV-VIII. 

       

      3.TERMIN

      Wykonane różance należy składać do pani Marty Rybak do 12 października 2019 r. Każdy różaniec powinien być odpowiednio podpisany z podaniem imienia i nazwiska oraz klasy.

       

      4.OCENA PRAC

      Kryteria oceny prac plastycznych:

      - oryginalność pracy,

      - walory artystyczne ( kompozycja, technika wykonania, innowacyjność        wykorzystanych  materiałów),

      -  estetyka wykonania.

                     

      Z dostarczonych różańców przez dzieci, specjalnie powołane jury konkursowe wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16  października 2019 r. Wszystkie wykonane różańce zostaną wystawione w holu szkolnym i kościele parafialnym.

                                                                                                                              Organizator:

      Katechetka Marta Rybak

    • 10.10.2019
     • Konkurs plastyczny

      Konkurs plastyczny

      „NAUCZYCIEL – MÓJ MISTRZ I PRZYJACIEL”

      Regulamin


      1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Starych Załubicach.

      2. Prace należy składać do dnia 10. października do p. Katarzyny Brzozowskiej lub p. Karoliny Zarychty

      3. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się dnia 11. października podczas apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej

       

      Warunki uczestnictwa

      1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach.

      2. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych: 

      • klasy I-III 
      • klasy IV-VI 
      • klasy VII-VIII

      3. Zadaniem uczniów, którzy chcą wziąć udział w konkursie, jest wykonanie pracy pt. Nauczyciel – mój mistrz i przyjaciel . W tym celu należy wybrać spośród wszystkich jednego nauczyciela, który jest dla nich autorytetem, którego chcieliby naśladować, którego cechy cenią, a następnie wykonać jego portret na płaszczyźnie w formacie A3.

      4. Praca konkursowa powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora na odwrocie. Powinna tam być również zamieszona informacja o klasie, do której autor pracy uczęszcza. Prace pozbawione tych informacji nie będą brane pod uwagę jury oceniającego.

      5. Podczas oceny prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

      • samodzielność
      • estetyka
      • pomysłowość (zastosowana technika, sposób przedstawienia)
      • zgodność pracy z tematem