• Deklaracja dostępności

   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starych Załubicach, ul. Mazowiecka 40, 05-255 Stare Załubice

   zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Załubicach

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

   1. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
   2. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
   3. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
   4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
   5. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
   6. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
   7. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
   8. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   • Deklarację sporządzono dnia: 23.09.2020 r.

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   Skróty klawiaturowe

   Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Sycik, e-mail: dyrektorspzalubice@radzymin.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 761 71 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

    

   Dostępność architektoniczna

   Dojazd do szkoły i przedszkola

   W odległości  ok. 100 metrów od wejścia głównego do szkoły znajduje się przystanek autobusowy  Stare Załubice - Szkoła

   linie gminne: Linia R5 

   linie ZTM: 705 

   W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

   Wejście do szkoły

   Do budynku prowadzą 3 wejścia:

   1. główne - wejście znajdujące się od ulicy Mazowieckiej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Nie stwarza barier architektonicznych. Podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do holu głównego.
   2. przedszkolne – od strony parkingu, podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do środka. Wejście dostępne w godzinach pracy przedszkola po uprzednim kontakcie przez domofon umieszczony przy drzwiach wewnętrznych. Do drzwi wejściowych prowadzą 3 schodki oraz podjazd zabezpieczony barierką.
   3. od strony hali sportowej - drzwi dwuskrzydłowe, wejście  zaopatrzone w podjazd, dostępne jest tylko w określonych godzinach dla uczniów i pracowników szkoły oraz najemców hali sportowej. Dla interesantów udostępniane jest jedynie po wcześniejszym  powiadomieniu sekretariatu szkoły i umówieniu wizyty interesanta.

   Dostępność budynku

   Skrzydła szkolneparterowe, bez barier architektonicznych. Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze i hala sportowa, natomiast pomieszczenia dydaktyczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi 80 cm) nie posiadają odpowiednich wymiarów.

   Skrzydło przedszkolne to budynek dwupoziomowy, wewnątrz budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

    

   Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

   W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

   W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Brak informacji dotykowej/głosowej.

   Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

   Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy obsługi. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych lub domofonu przy wewnętrznych drzwiach przedszkolnych.

   Obsługa osób słabosłyszących

   Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

   Dostępność parkingu

   Szkoła posiada parking wewnętrzny – wjazd od ulicy Serockiej. Parking jest dostępny w godzinach pracy szkoły. W odległości ok. 50 metrów od drzwi wejściowych do budynku  znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

   Od strony parkingu do głównego wejścia należy pokonać 2 schodki, nie ma tu podjazdu dla wózków – wejście bez barier możliwe jest tylko furtką od strony ul. Mazowieckiej lub przez skrzydło przy sali gimnastycznej (po wcześniejszym umówieniu).

   Dostępność toalety

   Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze skrzydła przedszkolnego. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać