• Harmonogram rekrutacji

   •  

     

     

     

    Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

    Rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych koordynuje Burmistrz Radzymina.

     

    Wnioski o przyjęcie do przedszkola będzie można rejestrować od 6 marca 2024 r. (od godz. 12:00) do 27 marca 2024 r. (do godz. 12:00), zaś wstępne informacje o ofercie poszczególnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych są dostępne na stronie https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/. Zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami i harmonogramem rekrutacji zamieszczonym poniżej.

    Przed przystąpieniem do elektronicznej rekrutacji należy założyć indywidualne konto rodzica/opiekuna prawnego w Systemie Elektronicznych Rekrutacji. Umożliwi ono Państwu złożenie wniosku  i stosownych dokumentów potwierdzając spełnianie kryteriów rekrutacyjnych oraz śledzenie przebiegu całego procesu rekrutacji i kwalifikacji dziecka do danej placówki oświatowej.

    UWAGA – Aby złożyć wniosek do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wystarczy, aby jeden opiekun prawny założył konto w systemie. Nie ma obowiązku zakładania konta przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych.


    KONTYNUACJA

    Dzieci,  które już teraz korzystają z edukacji przedszkolnej w placówkach Gminy Radzymin mają zagwarantowane miejsce w tej samej placówce, bez konieczności uczestniczenia w rekrutacji, o ile tylko ich rodzice w przewidzianym czasie, tj. w dniach 27 lutego - 5 marca 2024 roku, złożą w swoim przedszkolu tzw. deklarację kontynuacji (deklaracja dostępna u wychowawców).


    REKRUTACJA

    Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2018), o ile nie zapisali wcześniej jeszcze dziecka do żadnego przedszkola są zobowiązani wziąć udział w rekrutacji w celu spełnienia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, poprzedzającego rozpoczęcie edukacji w szkole podstawowej. 

    Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2018) mają prawo zdecydować, czy ich dziecko w nadchodzącym roku szkolnym będzie korzystało z edukacji przedszkolnej, czy już rozpocznie edukację w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

    Dla wszystkich dzieci trzy-, cztero-, pięcio- i sześcioletnich – mieszkańców Gminy Radzymin, których rodzice są zainteresowani edukacją przedszkolną,  Burmistrz zagwarantuje miejsce w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole. Jednak decyzja o kolejności zakwalifikowania do konkretnych placówek będzie podejmowana na podstawie przekazanych przez rodziców informacji o spełnianiu przez rodziny kandydata kryteriów rekrutacji.

    Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie wspomagana systemem internetowym, dzięki któremu rodzice będą mogli  m.in. zapoznać się z ofertą przedszkoli, złożyć elektroniczny wniosek do trzech placówek jednocześnie, monitorować status swojego dziecka i zapoznać się z wynikami rekrutacji.

    RODZICE ZAINTERESOWANI ROZPOCZĘCIEM EDUKACJI SWOICH DZIECI W PRZEDSZKOLACH GMINY RADZYMIN OD WRZEŚNIA 2024 ROKU POWINNI PODJĄĆ NASTĘPUJĄCE KROKI:

    1. Wejść na stronę https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/ i tam zapoznać się z ofertą poszczególnych placówek;
    2. podjąć rodzinną decyzję – do której z opisanych placówek chcemy najbardziej, aby uczęszczało nasze dziecko – czyli wybrać tzw. placówkę pierwszego wyboru;
    3. warto wybrać dodatkowo  jedną lub dwie placówki zapasowe – na wypadek, gdyby nie było możliwe zakwalifikowanie dziecka do przedszkola pierwszego wyboru;
    4. od dnia 6 marca 2024 (od godz. 12:00)  do dnia  26 marca 2024 (do godziny 12:00),w systemie rekrutacyjnym należy dokonać elektronicznej rejestracji wniosku, w którym zostaną podane wszystkie niezbędne informacje nt. dziecka, rodziców i spełnianiu poszczególnych  kryteriów oraz zostaną zaznaczone wybrane przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi, wg. tzw. listy preferencji (najbardziej wymarzona placówka na pierwszym miejscu, itd.);
    5. zapisywany w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować, a następnie w  przewidzianych na to miejscach rodzice powinni złożyć podpisy;
    6. najpóźniej do dnia 25 marca 2024 do godziny 16:00 do placówki umieszczonej na pierwszym miejscu na swojej liście preferencji należy złożyć w formie papierowej podpisany wniosek, wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych kryteriów;
    7. w dniu 19 kwietnia 2024 po godzinie 15:00 należy się ponownie zalogować do systemu i sprawdzić, do jakiej placówki  zostało zakwalifikowane dziecko;
    8. do dnia 25 kwietnia 2024 do godziny 16:00 w placówce, do której zostało zakwalifikowane dziecko, rodzice powinni złożyć potwierdzenie woli;
    9. rodzice, których dziecko nie zostało zakwalifikowane na tym etapie do żadnego przedszkola – będą mogli brać udział w rekrutacji uzupełniającej.


    HARMONOGRAM

    Rekrutacja do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych będzie się odbywać w oparciu o następujący harmonogram wynikający z Zarządzenia Nr 0050.12.2024 Burmistrza Radzymina z dnia 31 stycznia 2024 r.

    Etap kontynuacji

    opis działania

    termin od

    termin do

    Składanie deklaracji kontynuacji.

    27.02.2024

    05.03.2024

    do godz. 12:00

    Rekrutacja zasadnicza

    opis działania

    termin od

    termin do

    Rejestracja w systemie elektronicznym i wypełnianie wniosków o przyjęcie.

    Składanie w przedszkolach lub szkołach prowadzących oddziały przedszkolne wypełnionych, podpisanych wniosków.

    06.03.2024

    od godz. 12:00

    27.03.2024 
    do godz. 16:00

    (rejestracja w systemie tylko
    do godz. 12:00)

     

    Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu zasadniczym.

    19.04.2024 godz. 15:00

    Potwierdzanie woli przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia.

    19.04.2024

    po godz. 15:00

    25.04.2024
    do godz. 16:00

     

    Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych.

    26.04.2024 godz. 15:00

    Rekrutacja uzupełniająca

    opis działania

    termin od

    termin do

     

    Publikacja w systemie wykazu wolnych miejsc.

    13.05.2024

    Rejestracja w systemie elektronicznym i wypełnianie wniosków o przyjęcie.

    Składanie w przedszkolach lub szkołach prowadzących oddziały przedszkolne wypełnionych, podpisanych wniosków.

     

    14.05.2024

    od godz. 12:00

     

    29.05.2024

    do godz. 16:00

     

    (rejestracja w systemie tylko do godz. 12:00)

    Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

    14.06.2024 godz. 15:00

    Potwierdzanie woli przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia.

    14.06.2024

    po godz. 15:00

              20.06.2024

    do godz. 15:00

    Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych.

    21.06.2024 godz. 15:00

    Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

    28.06.2024    KRYTERIA REKRUTACJI

    O kolejności zakwalifikowania do poszczególnych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach będą decydowały powołane w każdej placówce komisje rekrutacyjne. Podstawą tych decyzji będzie przekazana przez rodziców we wniosku informacja o spełnianiu przez rodzinę kryteriów rekrutacji.

    Kryteria ustawowe – wynikające z zapisów art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2023 poz. 900 z późn. zm.), brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

    • Wielodzietność rodziny kandydata.
    • Niepełnosprawność kandydata.
    • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
    • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
    • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
    • Samotne wychowywanie kandydata  w rodzinie.
    • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

    Kryteria samorządowe – wynikające z Uchwały nr 23/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r.

    • Oboje lub jeden rodzic kandydata rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie z podaniem miejsca zamieszkania na obszarze Gminy Radzymin.
    • Ubieganie się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania (poprzez wskazanie takiej placówki na pierwszej pozycji we wniosku).
    • Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja, będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu/oddziale przedszkolnym wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku lub naukę w szkole podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny wskazany na pierwszym miejscu we wniosku.
    • Kandydat, którego oboje rodzice pracują lub studiują w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.
    • Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje jednocześnie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku lub do pierwszej klasy szkoły podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny wskazany na pierwszym miejscu we wniosku.
    • Rodzice kandydata posiadają dwoje dzieci.


    POTWIERDZANIE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW

    Fakt spełniania danego kryterium rodzice muszą zaznaczyć w systemie rekrutacji. Dzięki temu informacja ta zostanie automatycznie umieszczona we wniosku o przyjęcie. Jednak aby spełnianie kryteriów zostało uznane przez komisję rekrutacyjną, rodzice są zobligowani do złożenia razem z wnioskiem w przedszkolu pierwszego wyboru dokumentów potwierdzających spełnianie danego kryterium przez rodzinę. Informacje jakie dokumenty mogą stanowić potwierdzenie poszczególnych kryteriów znajdą państwo na stronie internetowej https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/.