• Prezydium Samorządu Szkolnego

   • Monika Rosłon
   • Monika RosłonPrzewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
   • I Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
   • II Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
 • Opiekun Samorządu Szkolnego

   • Dorota Józwik
   • Dorota JózwikNauczycielka matematyki
  • Zadania Samorządu Szkolnego

  • W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie. Samorząd Uczniowski realizuje wiele istotnych zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Chętnie włącza się w akcje charytatywne. Na bieżąco odpowiada na prośby o pomoc.

    

   Celem samorządu uczniowskiego jest:
   1. Reprezentowanie ogółu uczniów.
   2. Działania na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
   3. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
   4. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
   5. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

   Do zadań samorządu należy:
   1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w Statucie Szkoły.
   2. Przedstawianie organom szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów jak:

   • prawo do zapoznania się z programem nauczania z jego treścią celem i stawianymi wymaganiami,
   • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
   • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
   • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi zainteresowaniami – w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
   • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,
   • prawo wyboru rzeczników praw ucznia,
   • prawo do dysponowania funduszami wypracowanymi przez uczniów poprzez np. organizację imprez zarobkowych, loterii.

   3. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania niezbędnej pomocy tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.
   4. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, inspirowanie do udziału w pracach na rzecz szkoły.
   5. Udzielanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym.