• Psycholog

    •  

     "By uwierzyć w siebie, muszę mieć kogoś,
     kto we mnie uwierzy" 


      Stefan Garczyński

      

      

     Psycholog szkolny Oliwia Łempicka - Niżewska 

      

      

      

     konsultacje dla rodziców: wtorki 8:50-9:35

     godzina dostępności dla uczniów i rodziców: czwartki 14:15-15.15

      

     Gabinet psychologa znajduje się na parterze w skrzydle przedszkolnym (naprzeciwko windy).

      

     Zadania psychologa szkolnego:

     Psycholog szkolny - wspomaga uczniów, nauczycieli i rodziców w działalności wychowawczej.

      

     Głównym jego zadaniem jest:

     1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia;
     2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;
     3. Wspieranie ucznia z uzdolnieniami;
     4. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;
     5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
     6. Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kolejnego etapu nauki;
     7. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
     8. Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych, wynikających z programu wychowawczego Szkoły;
     9. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
     10. Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
     11. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz instytucjami wspierającymi szkołę.